OBAVEŠTENJE PK „NOVI SAD“

Sednica Skupštine PK,,Novi Sad“ 2022.

jun 15, 2022

Na osnovu člana32. Statuta Plivačkog Kluba „Novi Sad“ (u daljem tekstu PK,,Novi Sad“), sazivam 6.redovnu sednicu Skupštine PK,,Novi Sad“ i predlažem sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 4.redovne sednice Skupštine PK „Novi Sad“
2. Prestanak važenja mandata delegatima skupštine, konstatovanje početka mandata novih članova skupštine.
3. Usvajanje lzveštaja o radu Upravnog odbora PK,,Novi Sad“ za 2021. godinu
4. Usvajanje lzveštaja NO PK,,Novi Sad“ o materijalno-flnansijskom poslovanju i završnom računu za 2021. godinu
5. Usvajanje Završnog računa PK,,Novi Sad“ za 2021. godinu
6. Usvajanje Finansijskog plana PK,,Novi Sad“ za 2022. godinu
7. Razno

Sednica će biti održana 21.06.2022. godine sa početkom u 19.00 časova u prostorijama Plivačkog kluba PK ,,Novi Sad“.

Poziv i materijali se dostavljaju u elektronskoj formi.

Poziv za prisustvovanje 6. redovnoj sednici Skupštine PK ,,Novi Sad“ je upućen svim delegatima Skupštine,
Predsedniku ,,PK Novi Sad“, članovima Upravnog odbora PK,,Novi Sad“, članovima Nadzornog odbora PK,,Novi Sad“, i ostalim zainteresovanim članovima PK,,Novi Sad“.

Predsednik Skupštine PK „Novi Sad“
Milan Putnik